Hanet T432 Khoá Mã Bảo Vệ Và Tài Khoản Gmail, Mở Khoá Thành Công

Hanet T432 Remove Lock Screen – FRP

 

Nhận Xoá Mã Bảo Vệ Hanet T432

Nhận Xoá FRP – Gmail Hanet T432

Platform Version: MOCORTM_20A_W22.21.6_Debug
Project Version: sharkl5_c2k_pub
BASE Version: 4G_MODEM_20A_W22.21.6
HW Version: sharkl5_c2k_modem
05-28-2022 05:38:54
Build number: T432_20221101_V1.0
EMMC DDR SIZE :30.00 GB+4.00 GB
UID: 0431ae46d28930c14095a89861b2517e7ae3f65a2e3b30d8b03307965c89d875

IMEI 1: 352328075833821
IMEI 2: 867400020316620
IMEI 3: 867400020316638
IMEI 4: 867400020316646
DONE
DONE
DONE
DONE
Done.
Log saved:
C:\Users\Hau Quang Nam\Documents\Saved_Logs\T432_20221101_V1.0_352328075833821_phone.txt