Rom fix SC-01K & SCV37 delete all unused japanese apps
Fix Call To (JPN) – Call without country code (direct call)
ROM Rooted, but can be unrooted to use banking app (see video)
Đã xóa hết app nhật không dùng đến và fix call to JPN
Rom đã root, nhưng có thể gỡ bỏ root để dùng app ngân hàng

Link download : https://drive.google.com/file/d/1UDinP8Ro1-YB_3Oeeq6TyJfhZU8qAm1o/view?usp=drive_link

 

Pass : Call 0902923968                                                                                                                                                           (h….37)